logo

 • baner2.jpg
 • baner1.jpg

Przedsiębiorca zamierzający rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczej powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z formami prowadzenia działalności.

Indywidualna działalność gospodarcza to najprostsza forma prowadzenia działalności na własny rachunek.

Przedsiębiorca zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej powinien w :

 • urzędzie gminy uzyskać wpis do działalności gospodarczej
 • urzędzie statystycznym uzyskać wpis do REGON
 • banku założyć konto bankowe
 • urzędzie skarbowym dokonać rejestracji 
 • ZUS dokonać zgłoszenia
 • lub powierzyć załatwienie tych spraw dla biura rachunkowego.

Uwaga: Z dniem 1 stycznia 2004 roku przedsiębiorcy w urzędzie gminy oprócz zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej mogą załatwić formalności związane z urzędem skarbowym oraz nadaniem numeru REGON.

Ad 1.

Wpis do działalności gospodarczej uzyskuje się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania na pobyt słały.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty
 • ormularz zgłoszeniowy (PDF)

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy wraz numerem PESEL
 • oznaczenie miejsca zamieszkania, adres zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
 • określenie przedmioty wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją

Działalności (PKD – PDF)

 • określenie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej
  Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 

Opłata za wpis wynosi 100 zł, zgłoszenie zmiany, opłata wynosi 50 zł.

 

Ad 2.

Formalności o wniosek REGON należy dokonać w terminie 14 dni od dnia uzyskania wpisu do działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2004 wniosek RG-1 można złożyć za pośrednictwem Urzędu Gminy, który nie później niż w terminie 3 dni przesyła wniosek do urzędu statystycznego zgodnego z miejscem zamieszkania przedsiębiorcy. Zaświadczenie o nadaniu REGON zostanie przesłane w terminie 7 dni.
Osobiste złożenie wniosku w urzędzie statystycznym skraca czas. Numer identyfikacyjny REGON wydawany jest „od ręki".

Wydanie wniosku jest bezpłatne.

Ad 3.

Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz
jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
Wstawic tabele z limitami kwot.

 

Do założenia rachunku bankowego zobowiązują również przepisy Ordynacji podatkowej oraz Ustawy o systemie ubezpieczeni społecznych.

Do założenia rachunku bankowego niezbędne będą następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o REGON firmy
 • zaświadczenie o NIP

Ad 4.

Przedsiębiorca może dokonać zgłoszenia w U.S. za pośrednictwem urzędu gminy lub osobiście.
Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie rejestracyjne NIP -1 lub NIP-2 (w zależności od formy prowadzonej działalności)
 • kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • kopia nadania numeru NIP
 • kopia nadania numeru rachunku bankowego
 • zgłoszenie rejestracyjne dla podatku od towarów i usług – VAT-R
 • zgłoszenie czynności wewnątrzwspólnotowych – VAT-R U/E

Opłaty
150 zł zgłoszenie rejestracyjne dla podatku VAT

Ad5.

W terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej należy zgłosić do ubezpieczeń siebie oraz dokonać zgłoszenia płatnika (firmy).


Zgłoszenie do ubezpieczeń dokonuje się na druku ZUS ZUA natomiast zgłoszenie płatnika składek należy złożyć na druku ZUS ZFA.

Do zgłoszenia ZFA należy dołączyć kopie decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP i zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON.
Pobierz program służący do sporządzania, wydruku i wysyłania dokumentów do ZUS: PŁATNIK

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która jest ich jedynym źródłem dochodu (jedynym tytułem do objęcia ubezpieczeniami) podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom:
emerytalnemu – 19,52 rentowym – 13 wypadkowemu – 1,62* składka na ubezpieczenie wypadkowe od 1.01.2003 r. jest zróżnicowana i wynosi od 0,97do 3,86podstawy wymiaru; płatnicy składek samodzielnie ustalają odpowiednia stopę procentową stosownie do obowiązujących w tej materii przepisów.

Dla Przedsiębiorców samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą, którzy zgłaszają do ubezpieczeń nie więcej niż 9 osób składka ta jest stała i wynosi 1,93
ubezpieczeniu zdrowotnemu – 8,5Fundusz Pracy – 2,45Dobrowolnie natomiast można opłacać składki na
ubezpieczenie chorobowe – 2,45Informacje na temat wysokości składek ZUS dla Przedsiębiorców – patrz: wskaźniki


Opłaty
Procedura bezpłatna

Firma współpracuje z dyplomowanymi biegłymi jak i likwidatorami.

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2020-07-09
USD 3,9486 -0,45%
EUR 4,4738 -0,00%
CHF 4,2081 -0,09%
GBP 4,9914 +0,43%
Wspierane przez Money.pl

tel. kom.: 881-946-616
tel. fax.: 22 758-45-23

Formularz kontaktowy

© Copyright 2010-2014 Biuro Rachunkowe Mejsner. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies